انواع بیلی روبین ؟

همانطور که قبلاً ذکر شد ، سه مقدار مختلف آزمایشگاهی را می توان برای بیلی روبین تعیین کرد که شامل بین بیلی روبین مستقیم(conjugated bilirubin)، غیر مستقیم(unconjugated bilirubin) و بیلی روبین کل(total bilirubin) می باشد.

بیلی روبین غیر کونژوگه (unconjugated bilirubin ) که همچنین به عنوان بیلی روبین غیر مستقیم (I-BIL) شناخته می شود ، محصول اولیه تجزیه هموگلوبین است. بیلی روبین غیر مستقیم چربی دوست است و در آب حل نمی شود.بیلی روبین کونژوگه (conjugated bilirubin) ، که به بیلی روبین مستقیم (D-BIL) نیز معروف است ، در ترکیب با اسید گلوکورونیک در کبد تولید می شود و بنابراین محلول در آب (آب دوست) است.بیلی روبین غیر مستقیم(I-BIL) و مستقیم باهم بیلی روبین کل (T-BIL) را تشکیل می دهند.