با بهره مندی از به روز ترین دستگاه ها، متد ها و تجهیزات آزمایشگاهی