Lab TestWidal Agglutination Test
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدSilde & Tube Agglutination
نوع و حجم نمونه 1ml serum
اندیکاسیون– تشخیص بیماری حصبه و شبه حصبه (salmonella typhi/paratyphi)
– تب های تیفوئیدی (تب روده)
– سپتی سمی و عفونت خونی
– مسمومیت های غذائی
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات کوتاهباسیلهای تیفوئید و پاراتیفوئید را می توان قبل از اینکه تست ویدال مثبت شود به ترتیب از خون، مدفوع و سپس ادرار جدا کرد. به تدریج که تیتر آنتی بادی بالا می رود، کشتهای مثبت میکروب نیز کمتر می شوند. طبق آمار گزارش شده تنها ۵۰درصد از بیمارانی که مبتلا به تب روده ای می شوند، آزمایش ویدال آنها یک هفته پس از ورود میکروب به بدن مثبت می شود ، در صورتی که چهار هفته بعد، ۹۰تا ۹۵درصد بیماران آزمایش ویدال آنها مثبت خواهد شد.