نام تستWhiff test Amine odor test
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدKOH test
نوع و حجم نمونهسواب از دیتگاه تناسلی بانوان
اندیکاسیونTrichomoniasis, bacterial vaginosis
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید