ویتامین D3 یا کلسیفرول یک متابولیت فعال از ویتامین D است که طریق کنترل تعادل کلسیم و فسفر نقش مهمی در رابطه با رشد و استحکام استخوان ایفا می کند. اندازگیری ویتامین D3 در موارد زیر اهمیت دارد:

متد: Automated chemiluminescence Immunoassay (CLIA)

کاربرد :

  • Renal failure
  • Hyperphosphatemia
  • Hypomagnesemia
  • Hypoparathyroidism and Pseudohyperparathyroidism
  • Vitamin D dependent Rickets
  • Granulomatous disease
  • Lymphoma
  • Primary hyperparathyroidism
  • Hypercalcemia