نام تستUrinalysis
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدشیمی (نوار تست)، میکروسکپی
نوع و حجم نمونه10 میلی لیتر ادرار راندم
اندیکاسیونتشخیص بیماریهای کلیه و مجاری ادرار
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید
اطلاعات کوتاهبسته به نوع بیماری،ممکن است افزایش تعداد گلبول های قرمز، لکوسیت ها ، تشخیص مثبت مواد ، تغییر در مقدار pH ویا وزن مخصوص مشاهده شود. نتایجمثبت معمولاً به بررسی های بیشتر نیاز دارند. نتیجه منفی نوار تست به دلیل عدم حساسیت، بیماری را با قطعیت رد نمی کند. به عنوان مثال، تست پروتئین منفی، پروتئینوری را رد نمی کند. در اینگونه موارد ممکن است که به انجام آزمایشهای تکمیلی دیگر نیاز باشد