متد : culture

کاربرد:موارد مشکوک به عفونت ادرای تناسلی، مننژیت نوزاد

این آزمایش بهمراه Mycoplasma homonis انجام می شود.