غلظت هورمونهای تیروئید به تنهایی علت اختلال عملکرد تیروئید را نشان نمی دهند. برای این منظور تعیین میزان TSH پایه نیز مورد نیاز است. پایه به معنی آن است که تولید TSH بدون تجویز TRH (به منظور تحریک تولید TSH (صورت گرفته است.

پزشک می تواند با توجه به مقادیر تیروئید fT3 ، fT4 و همچنین TSH پایه ، عملکرد تیروئید را بررسی ونوع بیماری را مشخص نماید.