متد: ECL

کاربرد:موارد مشکوک به سکته قلبی ، آنژین صدری ناپایدار ، کنترل لیز درمانی در سکته قلبی ، آسیب میوکارد پس از تروما یا جراحی