تروپونین I پروتئینی است که از ماهیچه قلب و پس از انفارکتوس آزاد میشود .هر چه آسیب ماهیچه قلب بزرگتر باشد، میزان تروپونین I آزاد شده بیشتر خواهد بود. دربین مارکرهای  قلبی تروپونین  بیشترین پایداری  را در خون دارد  (۳ الی ۷ روز) درحالی که مارکر میوگلوبین پس از ۲۴ ساعت و مارکر CK-MB پس از ۳۶ ساعت درخون حذف می گردد.

متد : ECL/ EIFA

کاربرد:

–  تشخیص و کنترل روند انفارکتوی حاد قلب

 – کنترل اثر گذاری درمان ترومبولیز

 – میوکاردیت

 – پیش آگهی angina pectoris ناپایدار

تفسیر:

Troponin I  در 50% از  موارد ازانفارکتوس حاد میوکارد ، ، پس از 3 تا 4 ساعت قابل تشخیص است . میزان تروپونین I طی چند ساعت پس از انفارکتوس به شدت افزایش پیدا میکند(حد اکثر آن پس از 12 ساعت) و طی5تا 9روز بتدریج کاهش مییابد. تجویز بیوتین بمقدار زیاد (دیالیز) و بیماریهای مزمن کلیه می توانند سبب تشخیص غیر اختصاصی تروپونین شوند.