متد:ECL

کاربرد: موارد مشکوک به سکته قلبی ، آنژین صدری ناپایدار ، کنترل لیز درمانی در سکته قلبی ، آسیب میوکارد پس از تروما یا جراحی

تفسیر: حداکثر حدود 12 ساعت پس از انفارکتوس حاد میوکارد ، طی 5 – 9 روز دوباره کاهش پیدا می کند. T hs حدود 3 تا 4 ساعت پس از انفارکتوس حاد میوکارد تقریبا در 50 درصد از بیماران قابل تشخیص است.

حساسیت تست 10 ساعت تا 5 روز بعد از انفارکتوس حاد میوکارد با ویژگی بسیار بالا 100 درصد است .

دو برابر شدت سطح تروپونینT در عرض 3 ساعت و فراتر از آن نشان دهنده انفارکتوس حاد میوکارد است.