TPHA یا Treponema-Pallidum-Haemagglutinations-Assay تستی است که عفونت با عامل سفلیس را شناسائی می کند . برای این منظور از روش هم- آگلوتیناسیون غیر مستقیم (indirect haemagglutination) استفاده می شود که در آن آنتی بادی های کلاس IgG و IgM در سرم بیمار مورد شناسائی قرار می گیرند .حساسیت و ویژه گی تشخیصی این تست ۹۶- ۹۹% است .

متد : Hemagglutination assay

کاربرد: – تشخیص عفونت سفلیس

تفسیر: در صورت مثبت بودن تست باید تست تایید کننده یعنی Treponema pallidum-Antikörper-Absorptions-(FTA-ABS-) Test انجام شود.