Lab Test Toxocariasis  
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
Lexiconعامل عفونت : توكسوكاریازیس عمدتاً توسط لارو کرم گرد سگ (Toxocara canis) و به ندرت توسط کرم گرد گربه (T. cati). ایجاد می شود.
راه سرایت و انتشار بیماری: این عفونت با بلعیدن تخم های کرم ایجاد می شود ، که توسط سگ ها و گربه های آلوده دفع می شوند (زمین بازی خاک ، ماسه ، غذا یا آب).لاروها پس از خارج شدن از تخم ها می توانند برای چند هفته در بدن مهاجرت کنند (larva migrans).
کلینیک:
* دوره نهفتگی: چند هفته تا چند ماه
* بسته به هدف مهاجرت لاروها ممکن است که علائم مختلفی بروز کنند : شکایات در ناحیه شکم ، هپاتومگالی ، علائم ریوی ، علائم عصبی کانونی ، درگیری چشمها (Uveitis) و ائوزینوفیلی.
* در بیشتر موارد عفونت بدون علامت است.
تشخیص: در صورت وجود علائم بالینی ، آنتی بادی از کلاس IgG قابل تشخیص است .تشخیص مستقیم لارو به ندرت امکان پذیر است.
درمان و پیش گیری: هنوز اثربخشی درمان ضد هلمینت اثبات نشده است ، اما می توان آن را امتحان کرد. پیشگیری از این بیماری با کنترل مرتب سگ ها و گربه ها و عاری داشتن آنها از انگل و همچنین جلوگیری از ورود سگ و گربه ( فضولات ) به مناطق بازی کودکان امکان پذیر است.