Lab TestTIBC Total iron-binding capacity
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدPhotometry
نوع و حجم نمونه0.5ml serum
نمونه گیری پس از 8 ساعت ناشتائی گرفته می شود.  استفاده از برخی دارو ها  نظیر  ACTH, Chloramphenicol, Fluorides و داروهای ضد حاملگی می توانند نتیجه تست را دچار اشکال کنند. در صورت موافقت پزشک معالج لازمست که قبلا این گونه داروها حذف شوند
اندیکاسیونعلائم کمبود آهن و کم خونی
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات بیشترافزایش در :
– کم خونی های ناشی از کمبود آهن
– بارداری
کاهش در :
– آنمی های همولیتیک
– هیپوپروتئینمی
-واکنش های التهابی (Inflammation)
– بیماریهای کبد (سیروز)
– سوء تغذیه
– کمبود ویتامین B12
– آنمی داسی شکل