تیمیدین کیناز آنزیمی است که Desoxythymidine را به Desoxythymidinphosphat (dTMP) تبدیل می نماید و نقش مهمی در ساختمان DNA بعهده دارد. بنابراین غلظت آن مارکر مناسبی جهت ارزیابی میزان تقسیم سلول محسوب می شود.از آنجا که این آنزیم در جایگزین سازی نوکلئوزید تیمیدین در DNA دخالت دارد ، بنابراین می توان گفت که غلظت آن نشانگر میزان فعالیت تقسیم سلولی است.

متد : CLIA

کاربرد:

  • لوسمی های حاد و مزمن
  • لنفومای غیر هوچکین
  • میلوم مولتیپل
  • پیش بینی بیماری (prognosis)

تفسیر:

بخصوص در بیماریهای بدخیم دستگاه خون ساز و سیستم لنفاوی، سطح این آنزیم بالا تر از میزان طبیعی است .