Lab TestThroglobulin
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدELISA/ECL/CLIA
نوع و حجم نمونه 0.5ml serum
اندیکاسیونپیگیری کنترل کارسینومای تمایز یافته تیروئید بعد از تیروئیدکتومی ، رد عدم وجود غده تیروئید در نوزادان ، پرکاری تیروئید
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات کوتاهطول نیمه عمر 10 تا 30 ساعت است.
اطلاعات بیشترتیروگلوبولین  فقط در غده تیروئید سنتز و در لومن فولیکول ذخیره می شود. تیروگلوبولین به عنوان یک ماتریس در سنتز هورمون های تیروئید و به عنوان پروتئین ذخیره کننده عمل کرده و نیمه عمر آن 10 تا 30 ساعت است. تیروگلوبولین را می توان در شرایط فیزیولوژیکی و خاصه در بیماری های تیروئید در جریان خون اندازگیری کرد.
ارزیابی* افزایش کم: در بارداری و در نوزادان و همچنین در سالخوردگان دیده می شود .
* افزایش قابل توجه: در بیماری های خوش خیم تیروئید نظیر گواتر ساده ، به ویژه در گواتر گره ای ، در تیروئیدیت و در پرکاری تیروئید گریوز.
در پرکاری تیروئید ممکن است که مقادیر بیش از 1000 میکروگرم در لیتر مشاهده شود . در موارد مصرف بیش از حد هورمونهای تیروئید، تیروگلوبولین سرکوب می شود. در برخی از موارد سرطان غده تیروئید متاستاز دهنده. ، مقادیر قابل توجهی تیروگلوبولین قابل تشخیص است، اما به دلیل همپوشانی با تغییرات خوش خیم ، تعیین آن برای غربالگری تومورهای غده هیپوفیز مناسب نیست.
* تعیین میزان تیروگلوبولین پس از تیروئیدکتومی کامل ، بمنظور پیگیری سرطان تیروئید بسیار ارزشمند است. در حالت ایده آل ، بعد از جراحی و رادیو ید درمانی، تیروگلوبولین دیگر قابل تشخیص نیست یا زیر 2 میکروگرم در لیتر است. افزایش مجدد (2 تا 5 میکروگرم در لیتر) عود را نشان می دهد ، مقادیر ماندگار بالای 5 میکروگرم در لیتر نشانگر متاستاز یا بافت باقیمانده تیروئید است. جهت شناسائی عود بیماری (recidive) تعیین میزان تیروگلوبولین از[1]اسکن کل بدن توسط 131J  حساس تر است . البته لازم به تذکر است که برخی از متاستازها تیروگلوبولین را آزاد نمی کنند! در طی سرکوب درمانی با هورمونهای تیروئید ، ممکن است که از میزان رهاسازی تیروگلوبولین کاسته شود. علت این امر مهار TSH است که در حقیقت تحریک تولید تیروگلوبولین را عهده دار است . بنابراین بهتر است که جهت افزایش اطمینان در تشخیص عود، قبل از اندازگیری تیروگلوبولین،  درمان سرکوب TSH قطع شود . راهکار دیگر تحریک تجویز Recombinant human TSH (rhTSH) است . در موارد c-cell carcinoma از کلسی تونین ( و احتمالاً NSE  وCEA) به عنوان مارکر تومور استفاده می شود.
* در بیماریهای خوش خیم تیروئید ، در حال حاضر هیچ گونه کاربردی برای تعیین تیروگلوبولین وجود ندارد.
* کمبود تیروگلوبولین در نوزادان مبتلا به کم کاری تیروئید ، نشانگر عدم وجود غده تیروئید است ، که البته باید با استفاده از روش اسکن تیروئید اثبات شود.
* تعیین تیروگلوبولین ممکن است که بعلت وجود آنتی بادی ، حتی در غلظت های پایین، مختل شود.

[1] (Iodine-131 whole-body scintigraphy)