IndicationTapeworm
تاریخ ایجاد و یا تغییر1400/11/3 
پارامترهای موجودروده : آزمایش مدفوع از جهت Taenia و Diphyllobothrium
کانونهای ریوی و یا کبدی: Echinococuss spp.-antibody (IgG)