(تاکرولیموس) سرکوبگر سیستم ایمنی

متد :

Immunoassay ,Manual precipitation-cobas 6000 E601

کاربرد دارو:

از تاکرولیموس جهت پیش گیری از رد پیوند استفاده می شود.

تفسیر:

این دارو از تغییر پذیری میان فردی و درون فردی و عوارض جانبی بسیار بالائی برخوردار است (Intra- and inter-individual variability ) .  لذا میزان مصرف آن بایستی توسط پزشک معالج تعیین و تحت کنترل قرار گیرد.