نام تستSchistosomiasis SPP
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدmicroscopy
نوع و حجم نمونه10 میلی لیتر از ادرار جمع آوری شده 4 ساعته / نمونه مدفوع
توجه : جهت افزایش احتمال ریزش تخم، نمونه گیری مدفوع در حوالی ظهر و بعد از کار فیزیکی انجام شود.
اگر ادرار را نمی توان در عرض 1-2 ساعت بررسی کرد: به ازای هر 100 میلی لیتر ادرار 1 میلی لیتر فرمالین 37 درصد اضافه کنید..
اندیکاسیونموارد مشکوک به بیلارزیا (Schistosomiasis) مثانه و یا روده
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید