Lab TestSCMCT Sperm cervical mucus contact test
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدMicroscopic
نوع و حجم نمونهدوقطره از ترشحات سرویکس و اسپرم قبل از انجام آزمایش باید به شرایط زیر توجه شود:
-چهار روز نزدیکی نداشته باشند.
-همسر بیمار باید قبل از نمونه برداری از سرویکس، اسپرم بدهد.
اندیکاسیونناباروری، تشخیص آنتی بادی ضد اسپرم در ترشحات سرویکس
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
تفسیروجود آنتی بادی زمانی مطرح می شود که اسپرمها پس از نفوذ به موکس بسرعت بی حرکت شده و یا دارای حرکت لرزشی باشند.