متد:ELISA

کاربرد: : بررسی عفونت با SARS-CoV-2

آنتی ژن مورد استفاده: پروتئینRBD(receptor-binding domain) از اسپایک آنتی ژن است.