در شرایط همه گیر شدن SARS-Cov-2 در جهان و شباهت های ظهور این عفونت با آنفلوانزای A و B ، تشخیص همزمان این سه عامل پاتوژن از الویت های خاص کشور محسوب می شود. تشخیص افتراقی عوامل مذکور از یکدیگر، بخصوص در رابطه با نحوه برخورد با بیمار و قرنطینه احتمال، از اهمیت خاصی برخوردار است.

متد:Real-time PCR (RT-qPCR)

کاربرد: تشخیص افتراقی SARS-Cov-2 ، آنفلوانزا A و آنفلوانزا B

نوع نمونه: نمونه موردنیاز برای این آزمایش، نمونه های تنفسی شامل: سوابهای اروفارنژیال/ نازوفارنژیال ( در محیط VTM ) می باشد.نمونه های اخذ شده را میتوان تا 24 ساعت در 2 تا 8 درجه سانتیگراد نگهداری نمود.

نمونه می بایست در زمانی کمتر از 12 ساعت از نمونه گیری به آزمایشگاه ارجاع شود. برای مدت زمان طولانی تر نمونه ها باید در 20- تا 80- درجه سانتیگراد فریز شوند و در حالت فریز شده به آزمایشگاه انتقال یابند.

محدودیت های تشخیصی: واریانتهای الفا و دلتا توسط این متد قابل تشخیص می باشند ولیکن تشخیص واریانتهای جدید ویروس SARS-Cov-2 توسط کیت مورد استفاده مقدور نیست و برای این منظور روشهای تشخیص موتاسیون های خاص مورد نیاز است.