کاربرد: از این تست جهت تشخیص عفونت ناشی از SARS-CoV-2 در گذشته و/یا عفونت فعلی استفاده می شود.

ویژگی این تست وابسته به نوع آنتی ژنی است که تولید کننده کیت از آن استفاده می کند.

متد:ELISA