متد: ELISA

کاربرد: بررسی عفونت با SARS-CoV-2

طبق اطلاعات سازنده کیت، ویژگی تست 99.6 درصد است.

آنتی ژن مورد استفاده: پروتئین اسپایک S1 است.