Lexicon Rubella  
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
پارامترهای موجودRubella antibody IgG Rubella antibody IgM Rubella antibody IgG( (CSF) Rubella-virus specific antibody- index (IgG)
عامل عفونت:
Rubella virus(RNA-virus) است که تنها انسان را مبتلا می سازد. سرایت بیماری: سرخجه به طور مستقیم از طریق قطره های آب دهان، ضمن تماس مستقیم منتقل می شود. شاخص سرایت (contagiosity index) کمتر از 40% است. این بیماران حدود یک هفته قبل تا یک هفته بعد از شروع بیماری، عفونی می باشند.
کلینیک:
-دوره نهفتگی: 21-14 روز است.
-بثورات پوستی ریز (معمولاً از پشت گوش شروع می شود) ، تورم غدد لنفاوی و تب.
-عوارض: آرترالژی ، پورپورا ی ترومبوسیتوپنیک (1 در3000 مورد) ، مننگوانسفالیت (1 در 10،000 مورد).
-در کودکان، در 50 در صد از موارد بدون علامت ( در بزرگسالان در 20 تا 30 در صد).
عفونت در زمان بارداری:
خطر امبریوپاتی جنینی ناشی از سرخجه در جنین (آسیب شنوائی، نقص های چشم و بینایی، بیماریهای های قلب و عروق).
نرخ عفونت و ایجاد نقص:
نرخ عفونت تا هفته 11 بارداری 90-70 در صد و نرخ ایجاد نقص 65-25 در صد است. نرخ عفونت در هفته 11 تا 17 بار داری حدود 55 درصد و نرخ ایجاد نقص 20 -8 در صد است. پس از هفته 17 بارداری نرخ عفونت حدود 20 تا 35 درصد و نرح ایجاد نقص حدود 3.5 در صد است (ریسک نرمال).    
تشخیص :
تشخیص آنتی بادی اختصاصی از کلاس IgM و IgG با استفاده از روش EIA. در موارد احتمال عفونت حاد تشخیص آنتی بادی اختصاصی از کلاس IgM. این آنتی بادی از حدود 2 تا 4 روز پس از بروز بثورات جلدی و برای 1 تا 6 ماه( بندرت بیشتر) در خون قابل تشخیص است.( همینطور در موارد بدون علامت، پس از واکسیناسیون و عفونت مجدد). در صورت احتمال مننگوانسفالت ناشی از سرخجه ، تشخیص آنتی بادی از کلاس IgG در سرم و CSF و محاسبه اندکس آنتی بادی اختصاصی. در موارد خاص و در صورت نیاز تشخیص Rubella-virus RNA توسط  سوآپ گلو، مایع نخاع، مایع آمنیون، بیوپسی از پرزهای جفتی و خون EDTA.
پیش گیری و درمان: درمان اختصاصی ضد ویروس در اختیار نیست. توصیه می شود که از واکسیناسیون طبق برنامه پیش گیری ملی استفاده شود.
ReferencesMertens T, Haller OA, Klenk HD. Diagnostik und Therapie von Viruskrankheiten: Leitlinien der Gesellschaft für Virologie. 2 ed. Urban & Fischer Verlag, 2004(165).