Lab TestROMA-Index Risk of Ovarian Malignancy Algorithm (ROMA) index
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدمحاسبه
اندیکاسیون– تعیین ریسک بدخیمی تومورهای تخمدانها
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
تفسیر– از ROMA-Index جهت تخمین ریسک کارسینوم اپیتلیال تخمدان در زنانی که بعلت توده ادنکس مورد عمل جراحی قرار می گیرند ، استفاده می شود.
– ترکیب HE4 (Human Epididymis protein 4) و  CA 125 می تواند پیش آگهی دقیق تری را  نسبت به هر یک از مارکرها به تنهائی  ارائه دهد.
اطلاعات کوتاهمحاسبه ROMA Index تنها زمانی قابل اعتماد است که هر دو پارامتر یعنی CA 125 و HE4 از یک نمونه خون و یک تولید کننده از دو تست مذبور ، انجام شوند.
اطلاعات بیشترROMA-Index یک الگوریتم برای تخمین خطر بدخیمی تومورهای تخمدانها است که می توان آن را از مقادیر HE4 و CA-125 محاسبه کرد. این اندکس به عنوان کمکی برای ارزیابی خطر سرطان تخمدان عمل می کند. ترکیبی از مارکرهای تومور HE4 و CA 125 از نظر تشخیصی برتر از تعیین فردی هر یک از مارکرها است.