Lab TestReticulocyte production index RPI
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدCalculation
اندیکاسیونشاخص تولید رتیکولوسیت (reticulocyte production index (RPI)) که به آن تعداد رتیکولوسیت اصلاح شده (corrected reticulocyte count (CRC)) نیز گفته می شود ، یک مقدار محاسبه شده است که در تشخیص کم خونی مورد استفاده قرار می گیرد. این محاسبه از آنجهت ضروری است که تعداد خالص رتیکولوسیت ها در بیماران کم خون گمراه کننده است. این مشکل از آنجا سرچشمه می گیرد که تعداد رتیکولوسیت ها در واقع یک شمارش نیست بلکه یک درصد است و یا بعبارت دیگر تعداد رتیکولوسیت ها را به عنوان درصدی از تعداد گلبول های قرمز گزارش می کنند. در کم خونی ، گلبول های قرمز بیمار کاهش پیدا می کنند و لذا افزایش کاذب تعداد رتیکولوسیت ها را در پی دارند.
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات کوتاهبه Reticulocyte count نیز مراجعه نمائید.