QFT یک تست آزاد سازی گاما- اینترفرون( Interferon- γ release assay) است که جهت تشخیص افتراقی عفونت سل ( عفونت فعال و نهفته مایکوباکتریوم توبرکولوزیس)  از سایر مایکوباکتریوم های غیر بیماری زا، از قبیل مایکوباکتریوم اویوم (Avium) و باسیل کالمت گرن (Bacillus Calmette–Guérin (BCG) vaccine) به کار گرفته می شود. در این تست از پروتئینهای CFP-10 ، ESAT-6 و TB7.7 برای تحریک سلولهای موجود در نمونه خون هپارینه (Cell mediated immune response=CMI)، استفاده می گردد .  بر اساس گزارشهای علمی ، پروتئینهای مذبور سبب تحریک سلولهای T در بیماران مبتلا به عفونت سل و تولید گاما-اینترفرون می گردند، در حالیکه تحریک سلولهای T در افراد بدون عفونت سل و یا در موارد واکسیناسیون توسط BCG ملاحظه نمی شود. ویژگی و حساسیت QFT بسیار بهتر از تست پوستی(PPD[1] skin test) و برابر با  1/99%  و 91% است .

متد : اندازه گیری آزادسازی   γ-Interferon  از سلولهای Tuberculosis specific T-Cells پس از تحریک.

کاربرد تست:

  • افراد کاندیدای پیوند عضو( کلیه، کبد، قلب(
  • کارکنان بخشهای عفونی بیمارستانها
  • افراد تحت درمان با داروهای بیولوژیک
  • افرادی که تحت درمان با داروهای سرکوبگر ایمنی هستند( نظیر متوترکسات، کورتیکوستروئیدها، مهار کننده های TNF-α
  • افراد مبتلا به سندرم نقص ایمنی (HIV)
  • افراد در تماس با مبتلایان به TB
  • جهت غربالگری، دانشجویان، زائرین، زندانیان، کارکنان زندان ها و غیره.

این تست دارای تاییدیه FDA، و توصیه مراجع معتبر CDC، RED BOOK  ، WHO و آزمایشگاه مرجع سلامت می باشد.


[1] PPD: Purified Protein Derivative