پاراتورمون (PTHrP) یک پپتید هورمون متشکل از ۸۴ اسید آمینه است که در سلولهای اصلی غدد پاراتیروئید تولید می شود. عمل عمده پاراتورمون بالا بردن سطح کلسیم در پلاسما است. طول نیمه عمر پاراتورمون تنها چند دقیقه است ، به فراگمان های مختلف تبدیل و سریعا از جریان خون خارج می شود .

متد: ECL/CLIA

کاربرد :

  • تشخیص افتراقی هیپر کالسمی در رابطه با تومور
  • کنترل تومور هیپرکالسمی تحت درمان ، بخصوص کارسینوم های کلیه ، پستان و کارسینوم سلولهای کوچک ریه
  • بعنوان فاکتور پیش بینی کننده مرض (prognosis) در رابطه با ایجاد متاستاز استخوان، مثلا در کارسینوم پستان و ریه .
  • در افراد تحت درمان با بیس فسفونات (Bisphosphonats)

تفسیر:

آزمایش پاراتورمون به ۲ صورت PTH intact و PTH(1-84) انجام می شود. بر اساس اطلاعات موجود بنظر می رسد که PTH(1-84) یا biointact PTH متابولیسم استخوان را بهتر منعکس می کند.