Lab TestPSA Free fPSA
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدECL
نوع و حجم نمونه0.5ml serum
اندیکاسیون–  بهبود تشخیص افتراقی کارسینوم پروستات و هیرپلازی خوش خیم پروستات
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات کوتاه– اندازه گیری (Free)PSA به تنهائی کیفیت تشخیص را افزایش نمی دهد، بلکه نسبت (Free)PSA به (Total)PSA ( یا F/T-PSA ) دقت تفکیک بین هیپرپلازی خوش خیم را از کارسینوم امکان پذیر می سازد .
–  باید توجه داشت که  F/T-PSAدر مواردیکه سطح  T-
PSAبسیار پائین و یا بسیار بالا است ، تفسیر آزمایش را دچار اشکال می کند.
–  بهبود حساسیت و ویژگی تشخیص در مواردی قابل انتظار است که در رابطه با کاهش سطح F-PSA ، سطح  T-PSA بین 2.5 تا 20 میکروگرم در لیتر باشد .