پروانسولین یک پروهورمون یا پیش ماده انسولین است. انسولین بعنوان پروانسولین در سلولهای بتا پانکرآس تولید می شود . این پیش ماده از دو زنجیره A ، B و C-Peptide تشکیل شده است . پس از جدا شدن C-Peptide از پروانسولین ، انسولین فعال بهمراه بخشی از پروانسولین وارد جریان خون می شود که میزان آن در افراد سالم تقریبا به ۳% می رسد . این نسبت ممکن است در رابطه با اختلالات سلولهای B افزایش پیدا نماید . افزایش سطح پروانسولین در جریان خون در افراد سالخورده، زنان بار دار، افراد چاق مبتلا به دیابت ، در انسولینوما و هیپوگلیسمی کارکردی (Functional Hypoglycemia) مشاهده می شود.

متد : EIA

کاربرد :

  • ارزیابی پاسخ اولیه انسولین پس از تزریق داخل وریدی گلوکز در بیمارانی که دارای آنتی بادی بر علیه سلولهای B می باشند (Suspected preclinical type I diabete mellitus)
  • تخمین میزان ترشح انسولین در افراد مبتلا به دیابت (Residual insulin secretion) .
  • تشخیص افتراقی هیپو گلیسمی .