Lab TestProgesteron
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدECL/ELFA/CLIA
نوع و حجم نمونه0.5ml serum ( با ذکر روز سیکل)
اندیکاسیون-تشخیص تخمک گذاری
– ارزیابی عملکرد جسم زرد
-نظارت بر درمان باروری
-نظارت بر بارداری
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات کوتاهدر موارد مشکوک به بارداری در معرض خطر علاوه بر پروژسترون، انجام HCG نیز توصیه می شود.
اطلاعات بیشترپروژسترون (PR) مهمترین هورمون ژستاژن است . این ماده توسط قشر آدرنال ، در زنان عمدتا توسط جسم زرد ، در زنان بار دار توسط جفت و در مردان توسط بیضه سنتز می شود.
در زنان در مرحله فولیکولی ، فقط در غلظت های پایین در پلاسما قابل تشخیص است. با اوج LH ،اندکی قبل از تخمک گذاری، کمی افزایش می یابد ، پس از آن جسم زرد مقادیر قابل توجهی پروژسترون تولید می کند (ماکزیمم 6-8 روز پس از تخمک گذاری ، افت شدید 3 روز قبل از قاعدگی). پروژسترون باعث تحول ترشحی آندومتر شده و در صورت وقوع حاملگی حفظ آندومتر و حاملگی را بعهده دارد. تا هفته هشتم بارداری ، جسم زرد برای ترشح PR تکافو می کند و پس از آن جفت سنتز کامل پروژسترون را به عهده می گیرد.
ارزیابیبه دلیل اثر ترموژنیک ، پروژسترون باعث افزایش دمای پایه می شود. ارزیابی مقادیر پروژسترون ،در صورت وجود منحنی دمای پایه ، آسان تر می شود. حاملگی های زودرس در معرض خطر ، به عنوان مثال در موارد نارسایی لوتئال ، سقط های عادتی یا تکراری را می توات با کنترل مشترک HCG و پروژسترون تشخیص داد. پیگیری روند مذکور بعلت تفاوت قابل توجه درسطح پروژسترون از فردی به فرد دیگر، از اهمیت خاصی برخوردار است.
افزایش سطح پروژسترون: در تومورهای تخمدان (تومورهای سلول لیپیدی ، کیست های جسم زرد ، تومورهای سلول تکا و اپیتلیومهای کوریونی) ، مول (mole) ، سندرم آدرنوژنیتال ، هایپرتروفی پروستات ، درمان با کلومیفن و دیابت مشاهده می شود.
کاهش سطح پروژسترون : در نارسایی جسم زرد و اختلال عملکرد جفت رخ می دهد.