پرو کالسی تونین (PCT) پیش ماده هورمون کالسی تونین است که در سلولهای C غده تیروئید تولید می شود. این هورمون تحت شرایط خاص، نظیر عفونت های باکتریائی و عمل جراحی ، در سلولهای کبد و سلولهای چربی نیز تولید می شود. بهمین جهت می توان از تست پرو کالسی تونین جهت تشخیص عفونتهای سخت باکتریائی و سپسی و جلوگیری از هدر رفتن وقت درمان استفاده کرد.

متد :ECL

کاربرد :

تشخیص و کنترل روند بیماریهای باکتریائی-التهابی

تفسیر :

–  بیماریهای التهابی مزمن

 –  بیماریهای اتوایمون

 – عفونتهای ویروسی

 –  عفونتهای موضعی

 (Systemic inflammatory response syndrome – (SIRS

 – پلی تروما

 – سوختگی ها

 – سپسی

 – عفونت های سخت باکتریائی

–  Multiple organ dysfunction syndrome) – MODS)

PCT حدود 24 ساعت قبل از CRP واکنش نشان می دهد و بنابراین ارتباط نزدیک تری با عامل التهابی دارد.