Lab TestPML-RARA (RNA) Qualitative,quantitative Promyelocytic Leukemia/Retinoic Acid Receptor Alpha  
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدReal-Time PCR
نوع و حجم نمونهسه لوله هر یک حاوی حداقل 3 میلی لیتر خون  EDTA- Blood
– انتقال نمونه تا یک ساعت در دمای محیط، تا 48 ساعت در یخچال‎2-8°c.
– سرم، نمونه های فریز شده، لخته، همولیز شده و کاربرد هر نوع anticoagulant به جز EDTA مورد قبول نمی باشد.  
– عدم استفاده از داروهای ضد انعقاد خصوصاً هپارین توسط بیمار در روز قبل از نمونه برداری  
اندیکاسیون– تشخیصacute promyelocytic leukemia (APL) توسط  PML-RARA gene sequence
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
تفسیر– مثبت بودن این تست نشانه وجود ترانسلوکاسیون(q24;q21)(‎15;17)  t می باشد .
در صورتی که گزارش مثبت و بیمار تحت درمان باشد،MRD   (Minimal Residual Disease) گزارش شده که درصد نسخ فیوژن PML-RARA را نسبت به نسخه های نرمال نشان می دهد که می تواند در بررسی روند درمان مورد استفاده قرار گیرد.
 لوسمی میلوئید حاد یا AML یک بیماری هتروژن است. مطالعات بالینی AML را بر طبق ناهنجاریهای سایتوژنتیک به سه طبقه Low ,Intermediate ,High-risk طبقه بندی می کنند.
زیر گروه Low-risk در AML لوسمی پرومیلوسیتیک حاد (APL) است. تقریبا ۹۸% از بیماران با APL دارای translocation کروموزوم ۱۵ و۱۷ هستند که منجر به فیوز شدن محصول ژن Retinoic Acid Receptor α) RARαکه کد کننده گیرنده رتینوئیک اسید می باشد( با پروتئین (Promyelocytic Leukemia) PML می شود.