Lab TestPostcoital Test) PCT ( Sims Huhner Test
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدماکروسکپی و میکروسکپی
نوع و حجم نمونهموکوس سرویکال و واژن
اندیکاسیون–  ارزیابی کیفیت اسپرم و میزان پذیرش اسپرم توسط ترشحات دهان رحم         
 – تشخیص عیب ترشحات دهانه رحمی و یا عیب اسپرم و یا عیب  هردو
محدوده مرجعتست در صورتی مثبت تلقی می شود که تعداد معینی اسپرم زنده طبیعی در حال شنا کردن در موکوس دیده شود.  اسپرم باید داراری حرکت سریع و رو به جلو باشد. به جواب آزمايش مراجعه شود
اطلاعات کوتاهآماده سازی بیمار :
– زمان تست PCT باید قبل از تخمک گذاری و تا حد امکان نزدیک زمان تخمک گذاری باشد.
 –  از آمیزش جنسی حداقل 2 روز قبل از آزمایش باید خودداری شود.
 –  زمان  ارزیابی موکوس 8 -2 ساعت پس از آمیزش است.
تفسیرنتایج مثبت: 
1- شوهر به اندازه کافی اسپرم تولید می کند.
2- به دنبال نزدیکی، اسپرم به طور صحیح در واژن قرار گرفته است.
3- غدد دهانه رحم طبیعی هستند.
4- استروژن به مقدار کافی قبل از تخمک گذاری تولید شده و در نتیجه تخمک گذاری طبیعی است.
5- آنتی بادی ضد اسپرم در موکوس وجود ندارد.
نتایج منفی:
منفی شدن PCT یعنی عدم وجود اسپرم یا بی حرکت بودن تمام اسپرم ها در موکوس می باشد.