Lab TestParathormon, intact PTH
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدECL/CLIA
نوع و حجم نمونه 0.5ml serum
اندیکاسیون-هیپر یا هیپوکلسمی نامشخص
– کمبود ویتامین D
-سندرم سوء جذب
-استئومالاسی
-نارسایی کلیه ، نفرولیتیاز ، نفروکلسینوز
-آدنومهای پاراتیروئید
-هیپو پاراتیروئیدیسم
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات بیشترهورمون پاراتیروئید (PTH) به طور فزاینده ای توسط غدد پاراتیروئید در موارد هیپوکلسمی ، هیپو منیزیومی خفیف و کمبود ویتامین D ترشح می شود. پس از اتصال به گیرنده های PTH در کلیه ها و استخوان ها ، میزان کلسیم سرم (کلسیم) خون از 3 طریق در وضعیت نرمال قرار می گیرد: افزایش آزاد شدن کلسیم از استخوان ها ، افزایش جذب کلسیم روده (با واسطه ویتامین D) و کاهش دفع کلسیم (افزایش جذب مجدد کلسیم) و افزایش دفع فسفات. کمبود مزمن کلسیم یا ویتامین D (به عنوان مثال در صورت سو ء جذب ، نارسایی کلیه) منجر به هایپرپاراتیروئیدیسم ثانویه می شود. در هایپرپاراتیروئیدیسم اولیه ، یک آدنوم پاراتیروئید یا کارسینوم ، منجر به افزایش ترشح کنترل نشده PTH می گردد. هیپرپلازی اتونوم غدد پاراتیروئید ناشی از هایپرپاراتیروئیدیسم ثانویه را Tertiary Hyperparathyroidism می نامند.
ارزیابیافزایش هورمون پاراتیروئید: با تعیین همزمان PTH(intact) ، کلسیم و فسفات در سرم ، می توان اشکال مختلف پرکاری پاراتیروئید را تشخیص داد:
* افزایش PTH همراه با هایپرکالسمی و هایپرکالسی اوری نشانگر اتونومی پاراتیروئید است (اکثرا آدنوم ، به ندرت هیپرپلازی یا کارسینوم) ؛ در بیماران جوان (کمتر از 45 سال) ممکن است که مقادیر PTH هنوز در محدوده حد اکثر ارزش مرجع قرار داشته باشد.
* افزایش PTH همراه با کاهش کلسیم سرم در ارتباط با نارسایی کلیه یا سندرم سوء جذب ، نشان دهنده هایپرپاراتیروئیدیسم ثانویه است. به دلیل افزایش متابولیسم استخوان ، میزان فسفاتاز قلیایی در سرم و Collagen-Cross-linked در ادرار افزایش می یابد.
* در سودو هیپوپاراتیروئیدیسم ، اثرگذاری PTH به دلیل نقص گیرنده PTH وجود ندارد. در این صورت کاهش کلسیم در سرم منجر به افزایش PTH می شود.

کاهش هورمون پاراتیروئید:
هیپوپاراتیروئیدیسم ناشی از جراحی تیروئید یا پاراتیروئید یا موارد خودایمن (که منجر به پایین آمدن سطح کلسیم Ca در سرم می شود) را از سرکوب PTH ناشی از افزایش کلسیم سرم تفکیک کرد. علل شایع در این رابطه شامل هیپرکلسمی تومور (متاستازهای استئولیتیک ، ترشح پارانئوپلاستیک PTH-related-Protein) ، مصرف بیش از حد ویتامین D ، پرکاری تیروئید (افزایش متابولیسم استخوان) ، تجویز داروی تیازید ، سارکوئیدوز ، بیماری سل ، هیستوپلاسموز (افزایش تولید 1,25-Vitamin D) ، سندرم شیر قلیا و هیپرکلسمی ایدیوپاتیک نوزادی می باشد.