اوستئوکلسین (osteocalcin)

اوستئوکالسین (bone gamma-carboxyl glutamic acid- containing protein) در اوستئوبلاستها (osteoblasts) و اودونتوبلاستها (odontoblasts) سنتز می شود. در حال حاضر اوستئوکالسین بهترین مارکر پروتئینی غیر کلاژن استخوان محسوب می شود که سنتز آن توسط   متابولیتهای ویتامین D ِ تنظیم می گردد. اوستئوکالسین احتمالا از شروع زودرس مینرالیزاسیون (mineralization) اوستئوئید ها (osteoid) جلوگیری می کند . از اندازه گیری

متد: CLIA

کاربرد:

موارد مشکوک به:

–  اوستئوپوروز

– کارسینوم با متاستاز استخوان

– هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه

– اوستئوپاتی کلیوی

تفسیر:

افزایش در:

– هیپرپاراتیروئیدیسم

– متاستاز استخوان

– اوستئوپوروز (high turnover)

اوستئومالاسی

کاهش در:

– اوستئوپوروز (low turnover)

– آرتریت روماتوئید ( تحت درمان با کورتیکوئید ها)