نام تستOccult blood Fecal occult blood test(FOBT)
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدImmuno- chromatography
نوع و حجم نمونهنمونه مدفوع
اندیکاسیونخونریزی مشکوک در دستگاه گوارش، تشخیص زودهنگام کارسینوم کولورکتال
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید
اطلاعات کوتاهتشخیص هموگلوبین در مدفوع (iFOBT) نشان دهنده کارسینوم کولورکتال است و باید با بررسی های بیشتر (کولونوسکوپی) پی گیری شود.