تشخیص خون پنهان در مدفوع (Occult blood in Stool) به روش ایمونولوژیکی

در مقایسه با تست هموکولت(Hemoccult test) ، تشخیص هموگلوبین آزاد  و کمپلکس هموگلوبین- هاپتوگلوبین در مدفوع به روش ایمونولوژیکی، یک بهبود قابل توجه  در رابطه با تشخیص خونریزی های روده محسوب می شود. محسنات تستهای ایمونولوژیکی عبارتند از :

  • عدم واکنش متقاطع (cross reactivity) با پروتئین های موجود در مواد غذایی
  • عدم نتایج  منفی کاذب بعلت برخی ترکیبات، نظیر ویتامین C
  • ویژگی تشخیصی (analytical specificity) و حساسیت تشخیصی (analytical sensitivity) روش ایمونولوژیکی نسبت به هموکولت بالا تر است
  • ترکیب هموگلوبین با هاپتوگلوبین سبب افزایش پایدار آن در مقابل باکتریها می شود. بنابر این اندازگیری کمپلکس مذبور، تشخیص آدنومها و کارسینومهای بخش فوقانی جهاز هاضمه را بهبود می بخشد.

از جمله ایرادات وارد به این تست می توان به عدم توان تشخیص تومورهای بدون خونریزی اشاره کرد. تست جدید M2-PK stool test از قابلیت تشخیص تومورهای خونریزی دهنده و بدون خونریزی برخوردار است.

متد : Immuno- chromatography

کاربرد: تشخیص هموگلوبین انسانی در مدفوع ( غربالگری کارسینوم کولورکتال و تشخیص خونریزی مشکوک در دستگاه گوارش)

تفسیر: در مقایسه با تست گایاک، تست ایمونوکروماتوگرافی کاملا اختصاصی عمل میکند