Lab TestNT-proBNP N-terminal proBNP
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدECLIA/ECL
نوع و حجم نمونهنوع نمونه ( سرم و یا هپارین پلاسما) وابسته به نوع کیت است
حجم نمونه: 0.5ml
اندیکاسیونتشخیص و کنترل روند نارسائی قلب
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات کوتاهدر صورت بالا بودن سطح NT-proBNP ، انجام آزمایش های تشخیصی بیشتر (به عنوان مثال اکوکاردیوگرافی) ضروری است!