Lab TestNoradrenaline Plasma Norepinephrine Catecholamine
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدELISA
نوع و حجم نمونه 2ml EDTA-Plasma
-قبل از نمونه گیری از استرس جلوگیری شود
– داروها ، در صورت امکان و با نظر پزشک معالج ، یک هفته قبل قطع شوند.
– از سه روز قبل از نمونه گیری از قهوه، چای، نیکوتین، موز، پنیر، انواع بادام ها، شکلات، تخم مرغ پرهیز شود.
– بعلت وابستگی قابل توجه به ریتم روزانه، باید نمونه گیری همواره در یک زمان ثابت تعریف شده صورت گیرد. نمونه گیری نباید بعد از نوبت غذای اصلی صورت گیرد.
اندیکاسیون-تشخیص و کنترل روند فئوکروموسیتوما
-پاراگانگلیوما
-موارد پرفشاری خون مقاوم به درمان
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات بیشتربرای تشخیص فئوکروموسیتوما ، تعیین متانفرین در پلاسما مناسب تر است.