متد: IIFT (fixed- cell based assay))

کار برد:

  • موارد مشکوک به نورو میلیت اپتیکا
  • تشخیص افتراقی اسکلروز مولتیپل
  • تشخیص افتراقی میلیت و نوریت اپتیکا
  • موارد مشکوک به MS