نوروميليت اپتيکا (Neuromyelitis Optica=NMO)

نوروميليت اپتيکا يک بيماری نادر التهابی اتوايمون همراه با ضايعات دميلينيتينگ است که عمدتاً عصب بينائی و نخاع شوکی (spinal cord) را مورد هجوم قرار ميدهد . آنتی ژن هدف در اين رابطه aquaporin 4  (4receptor  (AQP- است .

تشخيص بيماری در درجه اول بالينی است . در برخی از موارد ممکن است که اين بيماری به اشتباه تحت عنوان ” فرم وخيم MS ” تفسير شود .

متد: IIFT

کاربرد:

نوروميليت اپتيکا (NMO)-     

  • تشخيص افتراقی اسکلروز مولتيپل

تفسیر :

تست ايمونوفلورسانس نيمه کمی NMO-IgG(IIFT) با حساسيت هفتاد و هشت درصد و ويژگی نود و نه درصد تشخيص افتراقی NMO را از MS امکانپذير مي سازد .