متد: Immunoblot

کاربرد: تشخیص اتو آنتی بادی از کلاس IgG  بر علیه 17 آنتی ژن مختلف شامل :

Mi-2α,Mi-2β,TIF1γ,MAD5,NXP2,SAE1,Ku, PM- Scl100, PM-Scl75,Jo-1,SRP,PL-7,PL-12,EJ,OJ,RO-52,cN-1A