عفونت با میکوپلاسم سبب بروز سندرم های متعدد نظیر فارنژیت، عفونت تراشه ، برونشیت و پنومونی می شود . حدود ۲۰ درصد از عموم پنومونی ها مربوط به این میگرواورگانیسم می گردد. از این تست جهت تشخیص عفونت با Mycoplasma pneumoniae ، بخصوص در پنومونی های آتیپیک ، بیماریهای حاد دستگاه تنفس، عفونت گوش میانی ، میوکاردیت و پریکاردیت استفاده می شود.

متد : EIA

کاربرد:

احتمال عفونت با ميکوپلاسما پنومونيه، بخصوص در پنومونی غير تيپيک و بيماريهای سيستم تنفسی، همينطور در عفونت گوش ميانی، ميوکارديت و پری کارديت .

تفسیر:

تشخيص آنتی بادی از کلاس IgG مؤيد تماس با ميکرواورگانيسم مربوطه است.ايمنی حاصل از عفونت با ميکرواورگانيسم مذکور دائمی نيست.

 از آنجا که ارزش تشخيص روشهای سرولوژيکی محدود است، بهتر است که از روشهای تشخيص مستقيم نظير PCR  استفاده شود.

تشخيص آنتی بادی از کلاس IgM مؤيد يک عفونت فعال است.

 در فاز شروع بيماری ممکن است که نتيجه تست منفی باشد.

 در صورت نتايج نامعلوم لازمست که آنتی بادی از کلاس های IgG و IgA نيز انجام شوند.

 از آنجا که ارزش تشخيص روشهای سرولوژيکی محدود است، بهتر است که از روشهای تشخيص مستقيم نظير PCR  استفاده شود.