متد : Conventional PCR

کاربرد : Urethritis of unknown origin; deep respiratory infection, ARDS in newborns

این تست همواره به همراه Mycoplasma genitalis و Ureapalasma urealyticum انجام می شود.