متد: Conventional PCR

کاربرد:Urethritis of unknown origin

این تست همواره به همراه Mycoplasma homonis و Ureapalasma urealyticum انجام می شود.