Lab TestMetanephrine,Urine (24h)
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدELISA
نوع و حجم نمونهادرار 24 ساعت
اندیکاسیون– تومور های sympatho-adrenergic system
– نوروبلاستوم  
– هیپرتونی مقاوم به درمان
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات کوتاه– داروها ، در صورت امکان و با نظر پزشک معالج ، یک هفته قبل قطع شوند.
 – از سه روز قبل از نمونه گیری از قهوه، چای، نیکوتین، موز، پنیر، انواع بادام   ها، شکلات، تخم مرغ پرهیز شود.
آزمایش نسبتاً حساس برای تشخیص فئوکروموسیتوما.
اطلاعات بیشترکاتکول آمین ها آدرنالین و نورآدرنالین به عنوان انتقال دهنده های عصبی (neurotransmitter)  سیستم عصبی سمپاتیک و همچنین هورمون های سیستمیک مدولای آدرنال تولید می شوند. از طریق واکنش متیلاسیون ، آدرنالین به متانفرین و نورآدرنالین به نورمتانفرین تبدیل که در نهایت به وانیلین-ماندلیک اسید تجزیه می شوند. در تومورهای سیستم سمپاتو آدرنال ، افزایش سنتز کاتکول آمین ها منجر به افزایش غلظت متانفرین در پلاسما یا افزایش دفع در ادرار می شود .
ارزیابیبا افزایش Sympathikotonus به دلایل مختلف ، مقدار متانفرین به میزان کمی (تا 1.5 برابر) افزایش پیدا میکند. این در حالی است که افزایش دفع در Pheochromocytoma (حساسیت 88-97٪ ، ویژگی 69-85٪) و نوروبلاستوما (حساسیت 70-80٪) ، به وضوح (بیش از 2 برابر) مشاهده می شود. یافته ها بینابینی (تقریباً 1.5 برابر مقادیر مرجع) باید با نمونه ادرار اضافی و توجه به از افزایش فشار خون یا علائم بالینی، مورد کنترل مجدد قرار گیرند.
افزایش متانفرین در ادرار نیز در گانگلیونوروما یافت می شود . به نظر می رسد در تشخیص فئوکروموسیتوما ، تعیین متانفرین در پلاسما تا حدی برتر از آزمایش ادرار باشد (حساسیت 99٪ ، ویژگی 89٪).