Lab TestMetanephrine free, Plasma
تاریخ ایجاد و یا تغییر 1400/11/3
متدELISA
نوع و حجم نمونه2ml EDTA-plasma
اندیکاسیون– تومور های sympatho-adrenergic system
– نوروبلاستوم  
– هیپرتونی مقاوم به درمان
محدوده مرجعبه جواب آزمایش مراجعه نمائید.
اطلاعات کوتاه– قبل از نمونه گیری از استرس جلوگیری شود
– داروها ، در صورت امکان و با نظر پزشک معالج ، یک هفته قبل قطع شوند.
– از سه روز قبل از نمونه گیری از قهوه، چای، نیکوتین، موز، پنیر، انواع بادام ها، شکلات، تخم مرغ پرهیز شود.