Metabolic disease evaluation
Amino acid chromatography(HPLC/TLC)
Ammonia
Homocystinuria
Alkaptonuria ( Homogentisic Acid)
Lactate
Maple syrup urine disease, screening test
Phenylalanine
Phenylketonuria ( PKU ) screening test
Reducing substances, ( urine, stool )
Classical galactosemia
VBG (pH,pCO2,pO2,HCO3,BE)
ABG (pH,pCO2,pO2,HCO3,BE)